CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2021

Tổng số xuất ăn 243 xuất x 16.500đ = 4.009.500 đ
Trong đó: Trung tâm 177 xuất x 16.500đ = 2.920.500 đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 66 xuất x 16.500đ = 1.089.000 đ
Số tiền chi trong ngày: 4.009.500 đ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu