THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 12 


 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUẦN 4- THÁNG 11  

THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUẦN 2- THÁNG 11  

THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUẦN 1- THÁNG 11  

THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 10  

THỰC ĐƠN CỦA BÉ - THÁNG 9  

THỰC ĐƠN CỦA BÉ  

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2021  

Tổng số xuất ăn 273 xuất x 16.500đ = 4.504.500 Trong đó: Trung tâm 202 xuất x 16.500đ = 3.333.000 Điểm lẻ Mễ Sơn 701 xuất x 16.500đ = 1.171.500 Số tiền chi trong ngày: 4.504.500 đ

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 4 NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2020  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 261 xuất x 13.500 = 3523.500 đ Trong đó, Trung tâm: 190 xuất x 13.500 = 2565.000 đ Mễ sơn : 71 xuất x 13.500 = 958.500 đ Chi hết tiền trong ngày

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 4 NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 244 xuất x 13.500 = 3.294.000đ Trong đó, Trung tâm: 172 xuất x 13.500 = 2.322.000đ Mễ sơn : 27 xuất x 13.500 = 364.500đ Chi hết tiền trong ngày


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19