Công khai tài chính ngày 26/02/2024 

Tổng số xuất ăn 214 xuất x 19.500đ = 4.173.000đ Trong đó: Trung tâm 157 xuất x 19.500 = 3.061.500đ Điểm lẻ Mễ Sơn 57 xuất x 19.500đ = 1.111.500đ Số tiền chi trong ngày 4.173.000đ

 

Công khai tài chính ngày 01/03/2024 

Tổng số xuất ăn 212 xuất x 19.500đ = 4.134.000đ Trong đó: Trung tâm 158 xuất x 19.500 = 3.081.000đ Điểm lẻ Mễ Sơn 54 xuất x 19.500đ = 1.053.000đ Số tiền chi trong ngày 4.134.000đ