Công khai tài chính ngày 30/01/2024

tổng số xuất ăn 194 xuất x 19.500đ = 3.783.000đ
Trong đó: Trung tâm 144 xuất x 19.500 = 2.808.000đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 50 xuất x 19.500đ = 975.000đ
Số tiền chi trong ngày 3.783.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu