CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 4 NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2019

Tồn hôm trước : 0 đồng.
Tổng xuất ăn: 244 xuất x 13.500 = 3.294.000đ
Trong đó, Trung tâm: 172 xuất x 13.500 = 2.322.000đ
Mễ sơn : 27 xuất x 13.500 = 364.500đ
Chi hết tiền trong ngày

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu