Bài viết không thấy.

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2020 

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 252 xuất x 13.500 = 3.402.000đ Trong đó, Trung tâm: 189 xuất x 13.500 = 2.551.500đ Mễ sơn : 63 xuất x 13.500 = 850.500đ Chi hết tiền trong ngày

 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 4 NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 244 xuất x 13.500 = 3.294.000đ Trong đó, Trung tâm: 172 xuất x 13.500 = 2.322.000đ Mễ sơn : 27 xuất x 13.500 = 364.500đ Chi hết tiền trong ngày

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 3 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 242 xuất x 13.500 = 3.267.000đ Trong đó, Trung tâm: 169 xuất x 13.500 = 2.281.500đ Mễ sơn : 73 xuất x 13.500 = 985.500đ Chi hết tiền trong ngày

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 2 NGÀY 02THÁNG 12 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 246 xuất x 13.500 = 3.321.000đ Trong đó, Trung tâm: 170 xuất x 13.500 = 2.295.000đ Mễ sơn : 76 xuất x 13.500 = 1.026.000đ Chi hết tiền trong ngày

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 246 xuất x 13.500 = 3.321.000đ Trong đó, Trung tâm: 178 xuất x 13.500 = 2.403.000đ Mễ sơn : 68 xuất x 13.500 = 918.000đ Chi hết tiền trong ngày

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 5 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 250 xuất x 13.500 = 3.375.000đ Trong đó, Trung tâm: 178 xuất x 13.500 = 2.403.000đ Mễ sơn : 72 xuất x 13.500 = 972.000đ Chi hết tiền trong ngày

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 4 NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 244 xuất x 13.500 = 3.294.000đ Trong đó, Trung tâm: 174 xuất x 13.500 = 2.349.000đ Mễ sơn : 70 xuất x 13.500 = 945.000đ Chi hết tiền trong ngày

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 3 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 256 xuất x 13.500 = 3.456.000đ Trong đó, Trung tâm: 184 xuất x 13.500 = 2.484.000đ Mễ sơn : 72 xuất x 13.500 = 972.000đ Chi hết tiền trong ngày

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 2 NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 247 xuất x 13.500 = 3.334.500đ Trong đó, Trung tâm: 179 xuất x 13.500 = 2.416.500đ Mễ sơn : 68 xuất x 13.500 = 918.000đ Chi hết tiền trong ngày

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2019  

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 245 xuất x 13.500 = 3.307.500đ Trong đó, Trung tâm: 178 xuất x 13.500 = 2.403.000đ Mễ sơn : 67 xuất x 13.500 = 904.500đ Chi hết tiền trong ngày


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18