CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 3 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2019

Tồn hôm trước : 0 đồng.
Tổng xuất ăn: 242 xuất x 13.500 = 3.267.000đ
Trong đó, Trung tâm: 169 xuất x 13.500 = 2.281.500đ
Mễ sơn : 73 xuất x 13.500 = 985.500đ
Chi hết tiền trong ngày

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu