CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 2 NGÀY 02THÁNG 12 NĂM 2019

Tồn hôm trước : 0 đồng.
Tổng xuất ăn: 246 xuất x 13.500 = 3.321.000đ
Trong đó, Trung tâm: 170 xuất x 13.500 = 2.295.000đ
Mễ sơn : 76 xuất x 13.500 = 1.026.000đ
Chi hết tiền trong ngày

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu