Công khai tài chính ngày 24/05/2019 

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 267 xuất x 13.500 = 3.604.500 đ.Trong đó trung tâm 196 xuất x 13.500 = 2.646.000 đ. Mễ sơn 71 xuất x 13.500 = 958.500 đ

 

Công khai tài chính ngày 23/05/2019  

tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 273 xuất x 13.500 = 3.685.500 đ.Trong đó trung tâm 206 x 13,500 = 2.781.000 đ.Mễ Sơn 67 xuất x 13.500 = 904.500 đ

Công khai tài chính ngày 22/05/2019  

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 269 xuất x 13.500 = 3.631.500 đ.Trong đó trung tâm 201 xuất x 13.500 = 2.713.500 đ.Mế Sơn 68 xuất x 13.500 = 918.000 đ

công khai thực phẩm ngày 21/05/2019  

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 235 x 13.500 = 3.172,500 đ.Trong đó trung tâm 174 xuất x 13.500 = 2.349.000 đ.Mễ Sơn 61 xuất x 13.500 = 823.500 đ

Công khai tài chính ngày 20/05/2019  

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 267 xuất x 13.500 = 3.604.500 đ.Trong đó trung tâm 201 x 13.500 =2.713.500 đ.Mễ Sơn 66 x 13.500 = 891.000 đ

Công khai tài chính ngày 17/05/2019  

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 243 x 13.500 = 3.280.500 đ.Trong đó trung tâm 181 x 13.500 = 2.443.500 đ.MeexSown 62 xuất x 13.500 = 837.000 đ

Công khai tài chính ngày 16/05/2019  

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 270 xuấtt x 13.500 = 3.645.000đ.Trong đó trung tâm 207 x 13.500 = 2.794.500 đ.Mễ Sơn 63 xuất x 13.500 = 850.000 đ

Công khai tài chính ngày 15/05/2019  

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 270 xuất x 13.500 = 3.645.000 đ.Trong đó trung tâm 206 xuất x 13.500 = 2.781.000 đ.Mễ Sơn 64 x 13.500 = 864.000 đ

Công khai tài chính ngày 14/05/2019  

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 269 xuất x 13.5000 = 3.631.500 đ.Trong đó trung tâm 203 xuất x 13.500 = 2.740.500 đ.Mễ Sơn 66 xuất x 13.500 = 891.000 đ

công khai thực phẩm ngày 13/05/2019  

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 262 xuaatx x 13.500 = 3.537.000 đ.Trong đó trung tâm 198 x 13.500 = 2.673.000 đ.Mễ Sơn 64 x 13.500 = 864.000


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16