CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2021  

Tổng số xuất ăn 243 xuất x 16.500đ = 4.009.500 đ Trong đó: Trung tâm 177 xuất x 16.500đ = 2.920.500 đ Điểm lẻ Mễ Sơn 66 xuất x 16.500đ = 1.089.000 đ Số tiền chi trong ngày: 4.009.500 đ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2021  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2021  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2020  


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7