Công khai tài chính ngày 31/01/2024

tổng số xuất ăn 222 xuất x 19.500đ = 4.329.000đ
Trong đó: Trung tâm 164 xuất x 19.500 =3.198.000đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 58 xuất x 19.500đ = 1.131.000đ
Số tiền chi trong ngày 4.329.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu