Công khai tài chính ngày 26/12/2023

Tổng số xuất ăn 55 xuất x 19.500đ = 1.072.000đ
Trong đó: Trung tâm 37 xuất x 19.500 = 721.500đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 18 xuất x 19.500đ = 351.000đ
Số tiền chi trong ngày 1.072.000đ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu