Công khai tài chính ngày 18/01/2024

tổng số xuất ăn 243 xuất x 19.500đ = 4.738.500đ
Trong đó: Trung tâm 175 xuất x 19.500 = 3.412.500đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 68 xuất x 19.500đ = 1.326.000đ
Số tiền chi trong ngày 4.738.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu