Công khai tài chính ngày 03/1/2024

ổng số xuất ăn 240 xuất x 19.500đ = 4.680.000đ
Trong đó: Trung tâm 176 xuất x 19.500 = 3.432.000đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 64 xuất x 19.500đ = 1.248.000đ
Số tiền chi trong ngày 4.680.000đ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu