Công khai tài chính ngày 02/1/2024

Tổng số xuất ăn 240 xuất x 19.500đ = 4.680.000đ
Trong đó: Trung tâm 175 xuất x 19.500 = 3.412.500đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 65 xuất x 19.500đ = 1.267.500đ
Số tiền chi trong ngày 4.680.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu