Công khai tài chính ngày 01/02/2024

tổng số xuất ăn 230 xuất x 19.500đ = 4.485.000đ
Trong đó: Trung tâm 171 xuất x 19.500 = 3.334.500đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 59 xuất x 19.500đ = 1.150.500đ
Số tiền chi trong ngày 4.485.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu