CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NGOÀI NGÂN SÁCH


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
     
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NGOÀI NGÂN SÁCH 
NĂM HỌC 2019-2020
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo thu Ghi chú
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Tiền ăn, chất đốt 15.000đ/ trẻ/ ngày  
2 Tiền thuê cấp dưỡng 74.000đ/trẻ/tháng  
3 Tiền đón sớm trả muộn 44.000đ/trẻ/tháng  
4 Tiền trông trưa bán trú 44.000đ/trẻ/tháng  
5 Tiền vật tư tiêu hao 7.000đ/trẻ/tháng  
6 Tiền vệ sinh chung 10.000đ/trẻ/tháng  
II Số thu nộp NSNN    
1 Thu phí lệ phí    
  Thu học phí 125.000đ/trẻ/tháng  
2 Thu hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ    
  ( Ghi theo chi tiết từng loại hình SX,DV    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  ( Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,DV)    
3 Thu viện trợ    
       
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  ( Chi tiết theo từng loại thu)    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
I Loại….. Khoản…..    
C Dự toán chi nguồn khác ( nếu có)    
  - Mục:     
  Tiểu mục    
  Tiểu mục    
  Xuân Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2019
    Thủ trưởng đơn vị
       
    (Đã ký)
       
    Dương Thị Bích Nhàn

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu