Công khai tài chính ngày 01/03/2024 

Tổng số xuất ăn 212 xuất x 19.500đ = 4.134.000đ Trong đó: Trung tâm 158 xuất x 19.500 = 3.081.000đ Điểm lẻ Mễ Sơn 54 xuất x 19.500đ = 1.053.000đ Số tiền chi trong ngày 4.134.000đ

 

Công khai tài chính ngày 29/02/2024  

Tổng số xuất ăn 218 xuất x 19.500đ = 4.251.000đ Trong đó: Trung tâm 164 xuất x 19.500 = 3.198.000đ Điểm lẻ Mễ Sơn 54 xuất x 19.500đ = 1.053.000đ Số tiền chi trong ngày 4.251.000đ

Công khai tài chính ngày 28/02/2024  

Tổng số xuất ăn 233 xuất x 19.500đ = 4.543.500đ Trong đó: Trung tâm 172 xuất x 19.500 = 3.354.000đ Điểm lẻ Mễ Sơn 61 xuất x 19.500đ = 1.189.500đ Số tiền chi trong ngày 4.543.500đ

Công khai tài chính ngày 27/2/2024  

Tổng số xuất ăn 221 xuất x 19.500đ = 4.309.500đ Trong đó: Trung tâm 163 xuất x 19.500 = 3.178.500đ Điểm lẻ Mễ Sơn 58 xuất x 19.500đ = 1.131.000đ Số tiền chi trong ngày 4.309.500đ

Công khai tài chính ngày 26/02/2024  

Tổng số xuất ăn 214 xuất x 19.500đ = 4.173.000đ Trong đó: Trung tâm 157 xuất x 19.500 = 3.061.500đ Điểm lẻ Mễ Sơn 57 xuất x 19.500đ = 1.111.500đ Số tiền chi trong ngày 4.173.000đ

Công khai tài chính ngày 23/02/2024  

tổng số xuất ăn 241 xuất x 19.500đ = 4.699.500đ Trong đó: Trung tâm 176 xuất x 19.500 = 3.432.000đ Điểm lẻ Mễ Sơn 65 xuất x 19.500đ = 1.267.500đ Số tiền chi trong ngày 4.699.500đ

Công khai tài chính ngày 22/02/2024  

tổng số xuất ăn 235 xuất x 19.500đ = 4.582.500đ Trong đó: Trung tâm 172 xuất x 19.500 = 3.354.000đ Điểm lẻ Mễ Sơn 63 xuất x 19.500đ = 1.228.500đ Số tiền chi trong ngày 4.582.500đ

Công khai tài chính ngày 21/02/2024  

tổng số xuất ăn 246 xuất x 19.500đ = 4.797.000đ Trong đó: Trung tâm 178 xuất x 19.500 = 3.471.000đ Điểm lẻ Mễ Sơn 68 xuất x 19.500đ = 1.326.000đ Số tiền chi trong ngày 4.797.000đ

Công khai tài chính ngày 20/02/2024  

tổng số xuất ăn 247 xuất x 19.500đ = 4.816.500đ Trong đó: Trung tâm 183 xuất x 19.500 = 3.568.500đ Điểm lẻ Mễ Sơn 64 xuất x 19.500đ = 1.248.000đ Số tiền chi trong ngày 4.816.500đ

Công khai tài chính ngày 19/02/2024  

tổng số xuất ăn 245 xuất x 19.500đ = 4.777.500đ Trong đó: Trung tâm 184 xuất x 19.500 = 3.588.000đ Điểm lẻ Mễ Sơn 61 xuất x 19.500đ = 1.189.500đ Số tiền chi trong ngày 4.777.500đ


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12