Công khai tài chính ngày 29/12/2023

Tổng số xuất ăn 193 xuất x 19.500đ = 3.763.000đ
Trong đó: Trung tâm 141 xuất x 19.500 = 2749.500đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 52 xuât x 19.500đ = 1.014.000đ
Số tiền chi trong ngày 3.763.000đ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu