Công khai tài chính ngày 27/12/2023

Tổng số xuất ăn 216 xuất x 19.500đ = 4.212.000đ
Trong đó: Trung tâm 159 xuất x 19.500 = 3.021.000đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 57 xuất x 19.500đ = 1.083.000đ
Số tiền chi trong ngày 4.212.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu