Công khai tài chính ngày 22/01/2024

tổng số xuất ăn 187 xuất x 19.500đ = 3.646.500đ
Trong đó: Trung tâm 134 xuất x 19.500 = 2.613.00đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 53 xuất x 19.500đ = 1.033.500đ
Số tiền chi trong ngày 4.816.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu