Công khai tài chính ngày 21/12/2023

Tổng số xuất ăn 219 xuất x 19.500đ = 4.270.500đ
Trong đó: Trung tâm 160 xuất x 19.500 = 3.120.000đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 59 xuất x 19.500đ = 1.150.500đ
Số tiền chi trong ngày 4.270.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu