Công khai tài chính ngày 19/01/2024

tổng số xuất ăn 247 xuất x 19.500đ = 4.816.500đ
Trong đó: Trung tâm 177 xuất x 19.500 = 3.451.500đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 70 xuất x 19.500đ = 1.365.000đ
Số tiền chi trong ngày 4.816.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu