Công khai tài chính ngày 17/01/2024

tổng số xuất ăn 244 xuất x 19.500đ = 4.758.000đ
Trong đó: Trung tâm 176 xuất x 19.500 = 3.432.000đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 68 xuất x 19.500đ = 1.326.000đ
Số tiền chi trong ngày 4.758.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu