Công khai tài chính ngày 04/1/2024

tổng số xuất ăn 233 xuất x 19.500đ = 4.543.500đ
Trong đó: Trung tâm 168 xuất x 19.500 = 3.276.000đ
Điểm lẻ Mễ Sơn 65 xuất x 19.500đ = 1.267.500đ
Số tiền chi trong ngày 4.543.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu