CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2019

Tồn hôm trước : 0 đồng.
Tổng xuất ăn: 246 xuất x 13.500 = 3.321.000đ
Trong đó, Trung tâm: 178 xuất x 13.500 = 2.403.000đ
Mễ sơn : 68 xuất x 13.500 = 918.000đ
Chi hết tiền trong ngày

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu