PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 - 2014

 

Thứ

Nhóm trẻ

Lớp 3 tuổi

Lớp 4 tuổi

Lớp 5 tuổi

 

2

Sáng

- Thể dục

-Hoạt động ngoài trời

- Chơi các góc

- Thể dục

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Thể dục

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt dộng góc

-  Thể dục

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

Chiều

-Ôn hoạt động đã học

- Chơi các góc

 Nêu gương -Vệ sinh- Trả trẻ

-Ôn hoạt động đã học

- Chơi các góc

- Nêu gương- Vệ sinh- trả trẻ

-Ôn hoạt động đã học

- Chơi các góc

- Nêu gương- Vệ sinh- Trả trẻ

-Ôn hoạt động đã học

- Chơi các góc

- Nêu gương – Vệ sinh- Trả trẻ

 

 

3

Sáng

 - Văn học

- Hoạt động ngoài trời

- Chơi các góc

- Văn học

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Văn học

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Văn học( hoặc LQCC)

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

Chiều

- Ôn bài cũ

- Hoạt động tự chọn

-Nêu gương- Vệ sinh- Trẻ trẻ

- Ôn bài cũ

- Hoạt động tự chọn

-Nêu gương- Vệ sinh- Trẻ trẻ

- Ôn bài cũ

- Hoạt động tự chọn

-Nêu gương- Vệ sinh- Trẻ trẻ

- Ôn bài cũ

- Hoạt động tự chọn

-Nêu gương- Vệ sinh- Trẻ trẻ

 

4

Sáng

- KPKH

- Hoạt động ngoài trời

- Chơi các góc

- KPKH- Tạo hình

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- KPKH- Tạo hình

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- KPKH- Tạo hình

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

Chiều

-Ôn hoạt động đã học

- Chơi các góc

 Nêu gương -Vệ sinh- Trả trẻ

-Ôn hoạt động đã học

- Chơi các góc

 Nêu gương -Vệ sinh- Trả trẻ

-Ôn hoạt động đã học

- Chơi các góc

 Nêu gương -Vệ sinh- Trả trẻ

-Ôn hoạt động đã học

- Chơi các góc

 Nêu gương -Vệ sinh- Trả trẻ

 

5

Sáng

-Âm nhạc

- Hoạt động ngoài trời

- Chơi các góc

- Toán

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Toán

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Toán

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

Chiều

- Ôn bài cũ

- Hoạt động tự chọn

-Nêu gương- Vệ sinh- Trẻ trẻ

- Ôn bài cũ

- Hoạt động tự chọn

-Nêu gương- Vệ sinh- Trẻ trẻ

- Ôn bài cũ

- Hoạt động tự chọn

-Nêu gương- Vệ sinh- Trẻ trẻ

- Ôn bài cũ

- Hoạt động tự chọn

-Nêu gương- Vệ sinh- Trẻ trẻ

 

6

Sáng

- Tạo hình

- Hoạt động ngoài trời

- Chơi các góc

- Âm nhạc

-- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Âm nhạc

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Âm nhạc

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

Chiều

- Chơi các góc

- Trò chơi vận động

- Nêu gương cuối tuần

- Vệ sinh- Trả trẻ

 

- Ôn các hoạt động

- Biểu diễn văn nghệ

 - Nêu gương cuối tuần -Vệ sinh- Trả trẻ

-Ôn hoạt động đã học

- Trò chơi dân gian

-  Nêu gương cuối tuần - Vệ sinh- Trả trẻ

-Ôn hoạt động đã học

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần  - Vệ sinh- Trả trẻ

T/M BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị ngọc Sang