CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2019 

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 246 xuất x 13.500 = 3.321.000đ Trong đó, Trung tâm: 178 xuất x 13.500 = 2.403.000đ Mễ sơn : 68 xuất x 13.500 = 918.000đ Chi hết tiền trong ngày

 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2020 

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 252 xuất x 13.500 = 3.402.000đ Trong đó, Trung tâm: 189 xuất x 13.500 = 2.551.500đ Mễ sơn : 63 xuất x 13.500 = 850.500đ Chi hết tiền trong ngày