Công khai tài chính ngày 20/05/2019 

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 267 xuất x 13.500 = 3.604.500 đ.Trong đó trung tâm 201 x 13.500 =2.713.500 đ.Mễ Sơn 66 x 13.500 = 891.000 đ

 

Công khai tài chính ngày 24/05/2019 

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 267 xuất x 13.500 = 3.604.500 đ.Trong đó trung tâm 196 xuất x 13.500 = 2.646.000 đ. Mễ sơn 71 xuất x 13.500 = 958.500 đ